Ministerul Agriculturii a postat în transparență decizională un proiect de Ordin pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, documentele justificative, condițiile și modul de implementare a intervențiilor aferente sectorului apicol din cadrul PAC.

Sprijinul financiar acordat sectorului apicol prin intermediul intervențiilor apicole pentru perioada 2023 – 2027 se asigură din bugetul alocat fondurilor FEGA și are o valoare de 60.816.300 euro, respectiv 12.163.260 euro alocare anuală, din care 50% contribuția Uniunii Europene și 50% contribuția României.

Termenul limită de depunere a cererii de plată și a documentelor care o însoțesc este data de 4 august, inclusiv, a fiecărui an. Ca regulă generală, cheltuielile aferente intervențiilor apicole cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027 se realizează de către solicitanți în perioada 1 ianuarie – 4 august, inclusiv, a fiecărui an de cerere. Prin excepție, pentru anul 2023, cheltuielile aferente intervențiilor apicole cuprinse în Planul Strategic PAC 2023-2027 se realizează de către solicitanți în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentului ordin și 4 august 2023, inclusiv.

Beneficiarii intervențiilor apicole pot fi :

a) apicultori, persoane fizice și juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008;

b) asociații, federații, cooperative agricole, uniuni, constituite din apicultori conform legislației în vigoare, denumite în continuare forme asociative apicole legal constituite.

Formele asociative apicole legal constituite care accesează aceste intervenții trebuie să funcționeze conform legislației naționale în vigoare la data depunerii cererii de plată.

Condițiile de eligibilitate generale pentru intervențiile accesate de către apicultori sunt:

a) deținerea de competențe în domeniul apiculturii;

b) deținerea stupilor identificați de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor;

c) deținerea și completarea carnetului de stupină cu toate activitățile desfășurate în cadrul stupinei (mișcarea efectivului, efectuarea tratamentelor, deplasările în pastoral) la data efectuării acestora;

d) achiziția de medicamente pentru tratarea varoozei și/sau nosemozei necesare întregului efectiv de familii de albine, atât cel deținut, cât și cel achiziționat, indiferent de intervenția accesată.

Beneficiarii intervențiilor apicole solicită direct sprijinul financiar, prin intermediul persoanei împuternicite notarial sau prin reprezentantul legal și depun cererea de plată la sediul centrelor județene ale APIA, respectiv al municipiului București.Intervențiile aferente sectorului apicol sunt cele prevăzute la art. 1 din HG nr. 1571/2022, respectiv:

a) servicii de consiliere, asistență tehnică, formare, informare și schimb de bune practici, inclusiv prin colaborarea în rețea, pentru apicultori și pentru organizațiile de apicultori - intervenția IS-A-01 prevăzută în PS 2023-2027;

b) promovare, comunicare și marketing, inclusiv acțiuni de monitorizare a pieței și activități care vizează în special sensibilizarea consumatorilor în privința calității produselor apicole - intervenția IS-A-02;

c) achiziția de către formele asociative legal constituite de echipament pentru procesarea cerii în vederea obținerii fagurilor artificiali, precum și achiziția de echipament pentru ambalarea mierii - intervenția IS-A-03 prevăzută în PS 2023-2027;

d) combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei, intervenția IS-A-04 prevăzută în PS 2023-2027, din care achiziție de medicamente - intervenția IS-A 04-01 prevăzută în PS 2023-2027;

e) raționalizarea transhmanței - intervenția IS-A-05 prevăzută în PS 2023-2027;

f) repopularea stupilor din Uniune, inclusiv ameliorarea albinelor - intervenția IS-A-06 prevăzută în PS 2023-2027;

g) acțiuni de sprijinire a laboratoarelor de analiză a produselor apicole, a pierderilor de albine sau a scăderii productivității, precum și a substanțelor cu potențial toxic pentru albine - intervenția IS-A-07 prevăzută în PS 2023-2027.