In vederea sprijinirii actiunilor lansate de Comisia Europeana, la inceputul anului 2007, Comunicarea COM(2007)23 - Programul de actiune pentru reducerea sarcinilor administrative in Uniunea Europeana, Guvernul a adoptat Strategia pentru o reglementare mai buna la nivelul administratiei publice centrale 2008-2013.

Strategia isi propune cu prioritate imbunatatirea calitatii si simplificarea reglementarilor nationale la nivelul administratiei publice centrale, in vederea cresterii competitivitatii economiei si a crearii de noi locuri de munca si va cuprinde doua procese:

· Prima etapa urmareste sustinerea mediului de afaceri, in vederea cresterii competitivitatii, avand, insa, un impact pozitiv si asupra cetatenilor. Ea va fi coordonata de catre SGG in parteneriat cu alte institutii de la nivel central.

· Cea de-a doua etapa consacrata in mod special cetatenilor va fi coordonata de catre MIRA. Ea vizeaza reducerea sarcinilor administrative si simplificarea procedurilor ce sunt impuse cetatenilor in relatia cu administratia si reducerea costurilor suportate atat de cetatean in calitate de utilizator al serviciilor publice, cat si de administratie.
Scopul strategiei este acela de a crea un cadru de reglementare care sa favorizeze dezvoltarea economica.

Principalele obiective ale strategiei sunt:

- Imbunatatirea evaluarii impactului reglementarilor si a activitatii de consultare;

- Reducerea sarcinilor administrative pentru mediul de afaceri;

- Facilitarea interactiunii dintre sectorul economic si administratia publica centrala;

- Imbunatatirea procesului de reglementare la nivelul agentiilor si autoritatilor de reglementare si control;

- Simplificarea legislatiei nationale;

- Aplicarea efectiva a legislatiei comunitare.

In ceea ce priveste obiectivul imbunatatirii evaluarii impactului reglementarilor si a activitatii de consultare se are in vedere imbunatatirea procesului de evaluare preliminara a impactului si imbunatatirea procesului de consultare si dialog social.

In acest scop vor fi intreprinse urmatoarele actiuni:

- Introducerea analizei de impact aprofundate pentru documentele de politici publice si acte normative;

- Elaborarea de metodologii de evaluare ex-ante a impactului reglementarilor-abordare sectoriala (mediu, economic, social, educatie, etc.);

- Introducerea masurarii ex-ante a costurilor administrative;

- Dezvoltarea sistemului de monitorizare si evaluare ex-post a impactului reglementarilor;

- Modificarea Legii nr. 52/2003 in sensul instituirii obligatiei pentru institutiile administratiei publice de a argumenta public deciziile de a lua sau nu in considerare propunerile si recomandarile facute de catre persoanele interesate;

- Elaborarea ghidului de bune practici privind procesul de consultare pentru ONG-uri si alte persoane interesate;

- Elaborarea ghidului de bune practici privind procesul de consultare pentru institutiile administratiei publice;

- Introducerea la nivel central a unor programe de identificare si promovare de bune practici;

- Initierea unor proiecte pilot care sa puna in aplicare bune practici din Romania si din alte state membre ale Uniunii Europene sau din afara acesteia;

- Schimburi de experiente intre institutiile administratiei publice centrale din Romania si cele ale altor state membre ale UE;

Institutia care coordoneaza si monitorizeaza eforturile nationale in ceea ce priveste implementarea acestui obiectiv este SGG.
In ceea ce priveste obiectivul reducerii sarcinilor administrative pentru mediul de afaceri, vor fi abordate urmatoarele directii de actiune:

- Stabilirea unui procent national de reducere a sarcinilor administrative;

- Dezvoltarea unei metodologii generale de aplicare a modelului costului standard (MCS) pe baza a doua domenii pilot: fiscalitate si sanatate publica;

- Organizarea de cursuri de formare a functionarilor administratiei publice centrale in aplicarea MCS;

- Extinderea utilizarii MCS la nivelul tuturor ministerelor;

- Realizarea propunerilor de reducere a sarcinilor administrative cu ajutorul estimarilor realizate prin aplicarea MCS la nivelul administratiei centrale si introducerea lor in planul de reducere a sarcinilor administrative din 2010;

- Centralizarea si monitorizarea implementarii planurilor de reducere a sarcinilor administrative.

Institutiile care coordoneaza si monitorizeaza eforturile nationale in ceea ce priveste implementarea acestui obiectiv sunt SGG, Comisia Nationala de Prognoza si Ministerul pentru IMM, Comert, Turism si Profesii Liberale, respectiv Directia Generala Mediu de Afaceri si Profesii Liberale.
In ceea ce priveste obiectivul facilitarii interactiunii dintre sectorul economic si administratia publica centrala, se are in vedere colaborarea atat cu reprezentantii mediului de afaceri, in scopul identificarii procedurilor cu impactul cel mai impovarator, cat si cu institutiile centrale cu rol de reglementare, in scopul realizarii procesului de eliminare si simplificare a procedurilor administrative.

Realizarea facilitarii interactiunii dintre sectorul economic si administratia publica centrala presupune:

- Identificarea avizelor/autorizatiilor/permiselor/licentelor emise la nivel central, pe domenii si institutii responsabile;

- Analiza procedurilor administrative (suprapuneri, cerinte disproportionate in raport cu obiectivele propuse);

- Consultarea mediului de afaceri in scopul identificarii avizelor/autorizatiilor/permiselor/licentelor celor mai impovaratoare;

- Formularea propunerilor de eliminare si asumarea lor de catre autoritatile cu rol de reglementare implicate;

- Implementarea „Biroului Unic”, in concordanta cu recomandarile UE.

Institutia care coordoneaza si monitorizeaza eforturile nationale in materie este Ministerul pentru IMM, Comert, Turism si Profesii Liberale, respectiv Directia Generala Mediu de Afaceri si Profesii Liberale.
In ceea ce priveste obiectivul imbunatatirii procesului de reglementare la nivelul agentiilor si autoritatilor de reglementare si control se are in vedere cresterea calitatii actului de guvernare prin modernizarea agentiilor si autoritatilor de reglementare si control.
Masurile preconizate de prezenta strategie sunt urmatoarele:

- Elaborarea unei analize functionale independente a agentiilor si autoritatilor de reglementare si control;

- Elaborarea unui plan de actiune cu etapele de reforma necesare pe baza analizei functionale si a studiului de evaluare;

- Asumarea si implementarea propunerilor de imbunatatire a activitatii si structurii organizatorice a agentiilor si autoritatilor de reglementare si control;

- Monitorizarea implementarii planului de reforma.

Institutia care coordoneaza si monitorizeaza eforturile nationale in ceea ce priveste implementarea acestui obiectiv este SGG care va colabora cu Cancelaria Primului-ministru si ministerele, astfel incat sa se creeze conditiile necesare realizarii unui studiu independent cu privire la agentiile si autoritatile de reglementare si control.
In ceea ce priveste obiectivul simplificarii legislatiei nationale, fiecare institutie a administratiei publice centrale, in colaborare si consultare cu SGG si Consiliul Legislativ, va analiza legislatia existenta si, ulterior, va identifica si formula masuri de simplificare a legislatiei. Ministerul Justitiei va sprijini acest obiectiv prin puncte de vedere asupra unor aspecte punctuale. Astfel, sunt urmarite urmatoarele aspecte:

- Analizarea legislatiei existente: reducerea semnificativa a masei legislative, prin diminuarea numarului de acte normative, evitandu-se paralelismele atat in cadrul unui act normativ, cat si in ansamblul sistemului legislatiei active, asanarea legislatiei active, prin abrogarea dispozitiilor legale cazute in desuetudine sau care contin prevederi contradictoriu cu reglementarea preconizata, stabilitatea legislativa, prin diminuarea numarului de schimbari ce nu sunt necesare in contextul legislatiei active, asigurarea unitatii si a unicitatii reglementarii in cadrul actelor normative ce privesc aceleasi domenii ale legislatiei active, facilitarea identificarii, intelegerii, interpretarii si aplicarii rapide si corecte a actelor normative;

- Formularea si implementarea masurilor de simplificare a legislatiei.

In ceea ce priveste obiectivul aplicarii efective a legislatiei comunitare este necesara intarirea capacitatii Departamentului pentru Afaceri Europene, dar si a celorlalte structuri ale administratiei publice centrale, in ceea ce priveste formularea pozitiilor asupra reglementarilor comunitare. In acest sens, se impun urmatoarele directii de actiune:

- Elaborarea unei metodologii privind transpunerea si notificarea catre Comisia Comunitatilor Europene a masurilor nationale de transpunere. Metodologia va stabili o serie de masuri pe care trebuie sa le realizeze institutiile administratiei publice centrale cu atributii de reglementare.

- Monitorizarea transpunerii directivelor comunitare, prin elaborarea lunara a Planului national privind transpunerea directivelor si notificarea masurilor nationale de transpunere si prezentare acestuia Guvernului;

- Elaborarea unui raport privind procesul de transpunere si notificare;

- Elaborarea unei metodologii privind asigurarea cadrului juridic necesar aplicarii directe a regulamentelor comunitare si elaborarea unui raport in acest sens;

- Definitivarea cadrului institutional in vederea asigurarii aplicarii directe a regulamentelor comunitare;

- Organizarea unor actiuni pentru promovarea mecanismului SOLVIT, sub forma de conferinte, seminarii, reuniuni, astfel incat sa se reduca numarul de sesizari adresate centrului SOLVIT Romania care nu indeplinesc conditiile pentru a fi solutionate in acest mod;

- Elaborarea si prezentarea de statistici cu privire la cererile gestionate prin intermediul mecanismului SOLVIT;

- Elaborarea de rapoarte privind actiunile derulate in contextul prevenirii si solutionarii problemelor legate de aplicarea dreptului comunitar.

Perioada de implementare a masurilor prezentei strategii este 2008-2013.

 Informatii de background:

Strategia a fost elaborata la initiativa Secretariatului General al Guvernului si a Departamentului pentru Afaceri Europene in cadrul grupului de lucru interministerial pentru o reglementare mai buna, constituit in februarie 2007 si presupune colaborarea tuturor institutiilor implicate. Eforturile Romaniei in directia imbunatatirii relatiei cu utilizatorii serviciilor publice au demarat in anul 2005. Proiectele implementate au vizat atat reducerea numarului de proceduri administrative impuse de catre autoritati, cat si introducerea unor standarde minime privind calitatea reglementarilor.

Sursa: Guvernul Romaniei