Comisia Europeană a publicat joi cea de a treia evaluare a punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR). România nu stă deloc bine la niciun capitol, progresele fiind ”limitate” față de precedenta evaluare.

Comisia a publicat cea de a treia evaluare a punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR), un instrument-cheie de raportare care contribuie la asigurarea respectării legislației de mediu și sensibilizează publicul cu privire la importanța punerii în aplicare a normelor de mediu.

Reducerea decalajului dintre ceea ce se decide la nivelul Uniunii și ceea se pune în aplicare pe teren este esențială pentru a asigura rezultate bune în materie de mediu pentru cetățeni și pentru a menține condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi, creând în același timp oportunități de dezvoltare economică.

În edițiile anterioare ale evaluării punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR), principalele dificultăți identificate în ceea ce privește punerea în aplicare de către România a politicii și a legislației UE în domeniul mediului au fost:

- îmbunătățirea gestionării deșeurilor, în special prin reducerea cantității de deșeuri depozitate și prin creșterea cantității de deșeuri colectate separat în vederea creșterii gradului de reciclare;

- finalizarea rețelei Natura 2000 prin abordarea deficiențelor rămase în componenta acesteia referitoare la siturile de importanță comunitară (SIC), asigurarea adoptării planurilor de gestionare care nu au fost încă adoptate și a elaborării de obiective de conservare specifice fiecărui sit, stabilirea de măsuri de conservare pentru toate siturile Natura 2000 și asigurarea gestionării eficace a rețelei;

- reducerea emisiilor de particule în suspensie și de dioxid de azot prin reducerea aglomerării traficului și prin luarea de măsuri suplimentare în domeniul energiei;

- creșterea gradului de conformitate cu legislația UE în materie de ape uzate urbane, în vederea atingerii obiectivelor UE;

- îmbunătățirea epurării apelor uzate urbane prin realizarea investițiilor corespunzătoare;

- îmbunătățirea coordonării și consolidarea capacității administrative a autorităților și agențiilor implicate în punerea în aplicare a legislației UE, în special în ceea ce privește gestionarea apei și a deșeurilor și protejarea și gestionarea siturilor Natura 2000.

În ceea ce privește gestionarea deșeurilor, progresele înregistrate sunt limitate, neexistând nicio creștere reală a gradului de reciclare și compostare. Este necesar ca România să își intensifice eforturile pentru a atinge obiectivele UE în materie de reciclare după 2020.

În 2021, România a adoptat 41 de planuri județene de gestionare a deșeurilor și planul de gestionare a deșeurilor pentru municipiul București. România urmează să își revizuiască în curând planul național de gestionare a deșeurilor. Toate acestea constituie evoluții pozitive.

Planul național de redresare și reziliență (PNRR) al României cuprinde un plan de acțiune al strategiei naționale privind economia circulară și prevede investiții în domeniul deșeurilor.

Cu toate acestea, este necesar ca România să renunțe la practica depozitării deșeurilor și a tratării mecanobiologice (TMB) și să dezvolte o infrastructura de deșeuri cu o poziție superioară în ierarhia deșeurilor. România ar putea ajunge să plătească amenzi pentru depozitele sale ilegale și neconforme de deșeuri.

În ceea ce privește gestionarea apei, România a înregistrat progrese limitate în acțiunile de reducere a numărului de aglomerări neconforme, desfășurate în temeiul Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale.

România a rămas în urmă în ceea ce privește punerea în aplicare a Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale, continuând să nu epureze o mare parte din apele sale uzate, deși toate termenele din Tratatul de aderare au expirat deja.

Pentru îmbunătățirea calității apei și pentru asigurarea unor servicii de canalizare mai accesibile ca preț, este necesar să se reformeze în continuare sistemul de ape uzate și să se realizeze progrese în ceea ce privește construirea necesarei infrastructuri adecvate de epurare a apelor uzate.

PNRR prevede realizarea de investiții în acest domeniu, dar există întârzieri semnificative în ceea ce privește punerea în aplicare.

În ceea ce privește calitatea aerului, România a înregistrat progrese limitate în acțiunile de reducere a emisiilor globale. Atât pentru particulele în suspensie PM10, cât și pentru dioxidul de azot (NO2) au continuat să se înregistreze depășiri în 2020, iar în mai multe zone de calitate a aerului România nu a atins valorile-țintă pentru concentrația de ozon. PNRR prevede alocarea de fonduri pentru energie și transporturi mai durabile, putând contribui, prin urmare, la îmbunătățirea situației.

Cu toate acestea, România este singurul stat membru care nu și-a adoptat încă programul național de control al poluării atmosferice (PNCPA), care ar fi trebuit adoptat în aprilie 2019. Această situație constituie un regres major.

În ceea ce privește rețeaua Natura 2000, progresele înregistrate de România au fost limitate. România a adoptat o serie de planuri de gestionare, dar un număr semnificativ de planuri nu au fost încă adoptate.

Starea de conservare a habitatelor și speciilor de interes pentru UE trebuie, de asemenea, îmbunătățită prin protejarea deplină a siturilor Natura 2000, prin utilizarea fondurilor UE și prin planificarea mai strategică a investițiilor.

În acest scop, va fi esențială creșterea capacității administrative și tehnice a ANANP, agenția responsabilă cu ariile protejate. PNRR nu prevede suficiente fonduri pentru biodiversitate, prin care să se acopere aceste nevoi administrative și tehnice; prin urmare, deficitul trebuie compensat prin recurgerea la alte fonduri ale UE și resurse naționale.

De asemenea, este necesar să se reformeze sistemul forestier și procedurile forestiere, în vederea conservării efective a pădurilor care ar trebui protejate în temeiul Directivelor UE privind habitatele și păsările și în vederea protejării cu strictețe a pădurilor primare și seculare.