Este prima dată când Comisia prezintă un astfel de raport, în urma Strategiei privind spațiul Schengen adoptată anul trecut.

Prezentul raport se înscrie în inițiativa Comisiei de a consolida guvernanța Schengen prin intermediul unui exercițiu anual de raportare care prezintă situația spațiului Schengen, identifică prioritățile pentru anul următor și monitorizează progresele înregistrate la sfârșitul unui anumit an.

Raportul privind starea spațiului Schengen va constitui baza pentru discuțiile dintre deputații Parlamentului European și miniștrii afacerilor interne care vor avea loc cu ocazia Forumului Schengen din 2 iunie și a viitorului Consiliu Schengen din 10 iunie.

Raportul privind starea spațiului Schengen pentru 2022 reprezintă punctul de plecare pentru noul ciclu anual Schengen. Ciclul prevede un „bilanț de sănătate” periodic al spațiului Schengen, care să permită identificarea timpurie a problemelor, astfel încât să se asigure responsabilitatea comună și să se promoveze adoptarea unor măsuri adecvate.

Discuția interinstituțională va avea loc în cadrul Forumului Schengen din 2 iunie, iar deliberările politice se vor desfășura în cadrul Consiliului Schengen din iunie. Acest proces se înscrie în noua guvernanță Schengen care consolidează participarea tuturor actorilor implicați în monitorizarea funcționării spațiului Schengen și în luarea măsurilor subsecvente necesare.

Noul mecanism de evaluare și monitorizare Schengen, pe care Comisia l-a propus în iunie 2021 și care a fost adoptat recent de Consiliu, va avea un rol esențial în acest nou model de guvernanță Schengen.

Raportul stabilește o listă de acțiuni prioritare pentru perioada 2022-2023 care urmează să fie abordate atât la nivel național, cât și la nivel european, precum:

- punerea în aplicare a noii arhitecturi informatice și a noului cadru de interoperabilitate pentru gestionarea frontierelor;

- valorificarea deplină a instrumentelor de cooperare transfrontalieră;

- asigurarea efectuării de verificări sistematice la frontierele externe în cazul tuturor călătorilor;

- asigurarea faptului că Frontex își atinge întregul potențial al mandatului său;

- eliminarea tuturor controalelor efectuate pe o perioadă îndelungată la frontierele interne șiadoptarea Codului frontierelor Schengen revizuit.

Raportul reiterează, de asemenea, importanța finalizării spațiului Schengen și invită Consiliul să adopte deciziile care să permită Croației, precum și României și Bulgariei să devină în mod oficial parte a acestui spațiu, având în vedere că au fost îndeplinite toate criteriile. Același lucru este valabil în cazul Ciprului odată ce această țară finalizează cu succes procesul de evaluare Schengen.

Raportul prezintă, de asemenea, prioritățile care rezultă în urma evaluărilor Schengen. Evaluările Schengen abordează în prezent aspectele legate de gestionarea frontierelor externe, cooperarea polițienească, returnarea, Sistemul de Informații Schengen, politicile în domeniul vizelor și protecția datelor.

Deși evaluările Schengen din ultimii ani au arătat că, în general, statele membre pun în aplicare în mod adecvat normele Schengen, există unele domenii în care se pot aduce îmbunătățiri. Rezultă, așadar, că mecanismul de evaluare este eficace și duce la consolidarea continuă a spațiului Schengen.

Sunt necesare eforturi suplimentare, în special în domeniul returnării și al Sistemului de Informații Schengen. Într-adevăr, într-un spațiu fără controale la frontierele interne, cooperarea polițienească solidă între statele membre, alături de punerea în aplicare eficace a sistemelor informatice la scară largă, în special a Sistemului de Informații Schengen, precum și politicile eficace în materie de returnare și de vize sunt indispensabile.