Actele de sabotaj ale Rusiei pe teritoriul Alianței sunt condamnate în Declarația comună a șefilor de stat din Formatul București (B9). Ascensiunea globală a Chinei trebuie abordată împreună, în NATO, se mai arată în document.

1. Noi, președinții Bulgariei, Republicii Cehe, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, României, Republicii Slovace și Ungariei, ne-am reunit astăzi, în format virtual, în cadrul platformei pentru consultare și dialog București 9. Salutăm călduros participarea președintelui Statelor Unite ale Americii, Joseph Biden, și a secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg la această reuniune.

2. Am discutat evoluțiile de securitate din spațiul euro-atlantic, inclusiv din vecinătatea noastră. A fost o oportunitate excelentă de a reitera, în pregătirea apropiatului Summit NATO, angajamentul nostru pentru ca Alianță noastră puternică să devină și mai puternică. Pe fondul creșterii provocărilor și amenințărilor, NATO rămâne piatra de temelie a stabilității și securității euro-atlantice. Ne-am împărtășit opiniile privind evoluția NATO până în 2030 și dincolo de acest termen.

3. Reafirmăm hotărârea noastră consecventă de a menține o legătură transatlantică puternică și durabilă, bazată pe unitate și solidaritate aliate, o legătură care rămâne fundamentul apărării noastre colective, așa cum este consacrat în Articolul 5 al Tratatului de la Washington. Rolul Statelor Unite ale Americii pentru securitatea Europei este indispensabil. Noi, ca aliați NATO, împărtășind aceleași valori și principii democratice, vom continua să lucrăm împreună în beneficiul securității euro-atlantice și al cetățenilor noștri. Suntem pregătiți să asigurăm o împărțire echitabilă a responsabilităților, în deplin acord cu sarcinile asumate în Angajamentul privind Cheltuielile pentru Apărare. Apropiatul Summit NATO va pava drumul spre un nou capitol în relația transatlantică.

4. NATO se confruntă cu amenințări și provocări distincte din toate direcțiile strategice. Acțiunile agresive ale Rusiei și creșterea prezenței sale militare în vecinătatea imediată a NATO, inclusiv recenta escaladare din Marea Neagră, la granițele Ucrainei și în Crimeea anexată ilegal, precum și activitățile agresive hibride derulate de aceasta, continuă să amenințe securitatea euro-atlantică și să conteste ordinea internațională bazată pe reguli.

Condamnăm actele de sabotaj ale Rusiei pe teritoriul Alianței, așa cum au demonstrat exploziile din 2014 de la depozitul de muniție de la Vrbětice, din Republica Cehă, care constituie o violare gravă a dreptului internațional. În plus, ne exprimăm îngrijorarea față de informațiile privind un tipar comportamental similar pe teritoriul Bulgariei, așa cum arată anunțul referitor la investigația în curs de la Sofia. Suntem pe deplin solidari cu aliații noștri, Republica Cehă și Republica Bulgaria.

Terorismul rămâne o amenințare pentru noi toți. Războiul hibrid, dezinformarea și minciuna au ca scop semănarea neîncrederii în societățile noastre, cu obiectivul final de a șubrezi fundamentul democrațiilor noastre și de a ne submina unitatea. Instabilitatea de dincolo de frontierele noastre contribuie, de asemenea, la migrația ilegală. Rămânem vigilenți, în cadrul Alianței, astfel încât să ne asigurăm ca Afganistanul să nu redevină un adăpost pentru teroriști.

5. Din 2014, NATO a făcut pași decisivi în direcția unui proces semnificativ de adaptare la o nouă realitate geopolitică, concentrându-se pe misiunea sa esențială de apărare colectivă. Acești pași au fost consolidați suplimentar, în special prin deciziile Summiturilor de la Varșovia din 2016 și de la Bruxelles din 2018, care prevedeau prezența înaintată a NATO de la Marea Baltică la Marea Neagră și Inițiativa NATO privind creșterea gradului de operativitate și răspuns (NATO Readiness Initiative), care sunt expresia solidarității și unității aliate. În acest context, apreciem constituirea brigăzilor NATO Readiness Initiative conduse de Polonia și România și propunerea Bulgariei de a găzdui Prezența de Coordonare Maritimă Regională a NATO pentru Marea Neagră.

În contextul în care aceste măsuri rămân în vigoare și trebuie implementate integral, ca răspuns la agravarea situației de securitate, vom continua să ne adaptăm și să ne consolidăm pe mai departe capacitatea de descurajare și apărare. Continuând asigurarea posturii de apărare și descurajare, NATO rămâne, în același timp, deschis către un dialog regulat, cu o agendă bine articulată și substanțială, și către o relație constructivă cu Rusia atunci când acțiunile Rusiei vor permite acest lucru.

6. Apreciem leadership-ul Secretarului General al NATO privind procesul NATO 2030, propunând modalități de răspuns la provocări de securitate complexe, printr-o abordare de tip 360 grade, stabilind astfel o direcție clară pentru viitorul Alianței, inclusiv prin lansarea procesului de actualizare a Conceptului Strategic al NATO.

7. Sprijinim și așteptăm decizii substanțiale și ambițioase la apropiatul Summit NATO. Susținem conceptele militare strategice adoptate recent pentru consolidarea descurajării și apărării Alianței noastre și ne angajăm să le implementăm integral. În acest context, aliații ar trebui să se angajeze în vederea modernizării Structurii NATO de Forțe, componentă esențială pentru construirea unei arhitecturi consolidate a NATO de descurajare și apărare.

8. Ascensiunea globală a Chinei are implicații pentru securitatea euro-atlantică și trebuie să o abordăm împreună, ca Alianță.

9. Amenințările în creștere la adresa securității și societăților noastre, decurgând din exploatarea vulnerabilităților sistemice și utilizarea în scop militar a noilor tehnologii, solicită eforturi în direcția creșterii rezilienței la nivel național și aliat, așa cum a fost evidențiat inclusiv în contextul actualei pandemii de COVID-19. Trebuie să continuăm aceste demersuri și salutăm toate inițiativele dedicate acestora, cum ar fi Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență ce urmează a fi lansat de România, precum și activitatea Centrelor de Excelență dedicate de la Riga, Tallinn și Vilnius.

10. Reiterăm angajamentul nostru pentru politica NATO a Ușilor Deschise (Open Door policy), așa cum este reflectată în Articolul 10 al Tratatului de la Washington. Decizia adoptată la Summitul NATO de la București din 2008 rămâne valabilă. Ușa NATO ar trebui să rămână deschisă tuturor celor care pot și doresc să se alăture comunității noastre. Încurajăm acei parteneri care aspiră să adere la Alianță să continue implementarea reformelor necesare, inclusiv deciziile pentru pregătirea statutului de membru, cu luarea în considerare a valorilor democratice, respectului pentru statul de drept și drepturile omului și cu deplina respectare a angajamentelor și obligațiilor internaționale. Vom continua să sprijinim eforturile lor în acest scop.

11. Vom continua să lucrăm cu partenerii like-minded, în special din vecinătatea noastră, pentru a aprofunda dialogul, cooperarea practică și asistența pentru creșterea rezilienței acestora. Ne menținem angajamentul pentru asigurarea securității și stabilității Balcanilor de Vest. Reafirmăm, de asemenea, sprijinul ferm pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei, Ucrainei și Republicii Moldova, în cadrul frontierelor acestora recunoscute la nivel internațional. În timp ce își vor urmări aspirațiile europene și euro-atlantice, aceste țări vor continua să beneficieze de sprijinul nostru în eforturile lor de a crește reziliența în fața oricăror interferențe externe.

12. Cooperarea dintre NATO și UE s-a dezvoltat considerabil și este esențială în fața provocărilor de securitate comune. Ca aliați NATO și state membre UE, susținem parteneriatul strategic și aprofundarea coordonării dintre NATO și UE. În acest scop, vom urmări potențialul combinat al celor două organizații, inclusiv creșterea rezilienței euro-atlantice, combaterea amenințărilor hibride, creșterii securității în domeniul cibernetic și obținerea unei sinergii sporite de acțiune.

13. Vom continua eforturile dedicate unui NATO mai eficient și mai puternic și suntem gata să ne oferim contribuția în beneficiul securității transatlantice. Ne menținem angajamentul de a continua reuniunile în formatul București 9, platformă de consultare și dialog, ca modalitate de a promova abordări comune și de a contribui la securitatea euro-atlantică.

(Traducere neoficială)

1. We, the Presidents of Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania and the Slovak Republic, met virtually today, in the Bucharest 9 platform for consultation and dialogue. We warmly welcome the participation today of the President of the United States of America, Joseph Biden, and of the NATO Secretary General, Jens Stoltenberg.

2. We have discussed security developments in the Euro-Atlantic area, including in our neighbourhood. This was an excellent opportunity to reiterate, ahead of the upcoming NATO Summit, our commitment to make a strong NATO even stronger. In a context of evolving challenges and threats, NATO remains the bedrock of Euro-Atlantic stability and security. We have shared our views on the way forward for NATO to 2030 and beyond.

3. We reaffirm our continued determination for a strong and enduring transatlantic bond, based on Allied unity and solidarity, which remains the foundation of our collective defence, as enshrined in Article 5 of the Washington Treaty. The role of the United States of America for Europe’s security is indispensable. We, as NATO Allies, sharing the same democratic values and principles, will continue to work together to the benefit of Euro-Atlantic security and of that of our citizens. We stand ready to foster equitable burden sharing in full accordance with the commitments undertaken in the Defence Investment Pledge. The upcoming NATO Summit will lay the path towards a new chapter in transatlantic relations.

4. NATO is facing distinct threats and challenges emanating from all strategic directions. Russia’s aggressive actions and military build-up in the immediate vicinity of NATO, including the recent escalation in the Black Sea, on Ukraine’s borders and in the illegally annexed Crimea, as well as its aggressive hybrid activities, continue to threaten Euro-Atlantic security and challenge the rules-based international order.

We condemn Russia’s acts of sabotage on Alliance territory as evidenced in the explosions of the ammunition depot in 2014 in Vrbětice, in the Czech Republic, that constitute a grave violation of international law. In addition, we express concern over reports of a similar pattern of behaviour on the territory of Bulgaria, as evidenced by the announcement on the ongoing investigation in Sofia. We stand in full solidarity with our Allies, the Czech Republic and the Republic of Bulgaria. 

Terrorism remains a threat to us all. Hybrid warfare, disinformation and deceit aim at sowing distrust in our societies, with the ultimate goal of affecting the very pillars of our democracies and undermining our unity. Instability beyond our borders is also contributing to irregular migration. We remain vigilant, within the Alliance, to ensure that Afghanistan will not become again a safe haven for terrorists.

5. Since 2014, NATO has taken decisive steps to undergo a substantive process of adaptation to a new geopolitical reality, focusing on its core task of collective defence. These steps were further strengthened, particularly by the 2016 Warsaw and 2018 Brussels Summits decisions, such as NATO’s forward presence from the Baltic to the Black Sea and the NATO Readiness Initiative, which are the expression of Allied unity and solidarity. In this context, we welcome the NATO Readiness Initiative brigades led by Poland and Romania and Bulgaria’s proposal to host the NATO Regional Maritime Coordination Presence for the Black Sea. 

As these measures remain valid and should be fully implemented, in response to the evolving security situation we continue to adapt and further strengthen our ability to deter and defend. While we continue to ensure our deterrence and defence posture, NATO remains open to periodic, focused and meaningful dialogue, and to a constructive relationship with Russia when Russia’s actions make that possible.

6. We commend the leadership of NATO Secretary General on the NATO 2030 process, addressing ways to respond to complex security challenges in a 360-degree approach, thus setting a clear direction for the future of the Alliance, including through launching work on updating the NATO Strategic Concept.

7. We support and expect substantive and forward-looking decisions at the upcoming NATO Summit. We endorse the recently adopted strategic military concepts for strengthening deterrence and defence of our Alliance and commit to their full implementation. In this context, Allies should commit to modernizing the NATO Force Structure as essential for building a reinforced NATO deterrence and defence architecture.

8. The global rise of China has implications on Euro-Atlantic security and we have to address them together, as an Alliance.9. Evolving challenges to security and to our societies, stemming from exploiting systemic vulnerabilities and weaponizing new technologies, require strengthened resilience efforts at national and Allied level as underscored including by the ongoing COVID-19 pandemic. We need to continue these endeavours and we welcome all initiatives devoted to them, such as the Euro-Atlantic Centre for Resilience to be launched by Romania, as well as the work of the dedicated Centres of Excellence in Riga, Tallinn and Vilnius.

10. We reiterate our commitment to NATO`s Open Door policy, as reflected in Article 10 of the Washington Treaty. The decision taken at the 2008 NATO Summit in Bucharest stands. NATO’s door should remain open to all willing and able to join our community. We encourage those partners who aspire to join the Alliance to continue to implement the necessary reforms and decisions to prepare for membership, based on democratic values, respect for rule of law, human rights, and full compliance with their respective international commitments and obligations. In this regard, we will continue to support their efforts.

11. We will continue working with our like-minded partners, especially in our neighbourhood, to deepen dialogue, practical cooperation and assistance for their growing resilience. We remain committed to security and stability in the Western Balkans. We also reaffirm our firm support for the independence, sovereignty and territorial integrity of Georgia, Ukraine and the Republic of Moldova, within their internationally recognised borders. While pursuing their respective European and Euro-Atlantic aspirations, these countries will continue to benefit as well from our support in their efforts to strengthen their resilience against any external interference.

12. Cooperation between NATO and the EU has considerably developed and is essential in the face of common security challenges. As NATO Allies and EU Member States, we support a strategic partnership and deeper coordination between NATO and the EU. In this regard, we will seek the combined potential of the two organizations, including to increase Euro-Atlantic resilience, counter hybrid threats, improve cyber security and achieve greater synergy of actions.

13. We will continue our efforts aimed at making NATO more efficient and stronger and we are ready to bring our contribution to the benefit of transatlantic security. We remain committed to continue meeting in the Bucharest 9, platform for consultation and dialogue, as a means to promote joint approaches and contribute to Euro-Atlantic security.