Comisia Europeană a lansat un apel public la candidaturi pentru funcția de procuror-șef european. Candidaturile pot fi trimise până pe 14 decembrie, ora 12:00, ora Bruxelles-ului.

Potrivit anunțului, publicat luni în Jurnalul Oficial al UE, pentru a fi luați în considerare pentru faza de selecție, candidații trebuie să îndeplinească o serie de cerințe minime.

Criterii de eligibilitate:

 • să fie cetățeni ai unuia dintre statele membre ale UE care participă la cooperarea consolidată, în temeiul Regulamentului privind EPPO.
 • să fie membri activi ai parchetului sau ai magistraturii și să dețină calificările necesare pentru numirea în cele mai înalte funcții de la nivelul parchetelor și al autorităților judiciare din statele lor membre, să prezinte toate garanțiile de independență și să dispună de experiența practică relevantă în ceea ce privește sistemele juridice naționale, investigațiile financiare și cooperarea judiciară internațională în materie penală, obținută la nivel național, european sau internațional.
 • candidații trebuie să aibă o cunoaștere aprofundată a uneia dintre limbile Uniunii și o cunoaștere satisfăcătoare a unei alte limbi a Uniunii, în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) litera (e) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.
 • în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul privind EPPO, procurorul-șef european este numit pentru un mandat de șapte ani, care nu poate fi reînnoit. Articolul 47 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți și articolul 52 din Statutul funcționarilor sunt, de asemenea, aplicabile. Acest lucru înseamnă că procurorul-șef european ar trebui să fie în măsură să își exercite funcția timp de șapte ani și să se pensioneze cel târziu la vârsta de 70 de ani, plecând de la premisa că dacă se solicită o prelungire dincolo de vârsta de 66 de ani, aceasta va fi acordată în mod automat de către autoritatea împuternicită să facă numiri competentă. Prin urmare, candidații ar trebui să aibă vârsta de maximum 63 de ani la momentul numirii lor, care ar urma să aibă loc la 1 martie 2019.

În plus, candidații trebuie să își fi îndeplinit toate obligațiile care le revin în temeiul legislației privind serviciul militar, să prezinte garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor lor și să fie apți fizic pentru a-și exercita atribuțiile.

Criteriile de selecție

Candidatul ideal ar trebui:

 • să aibă cel puțin 15 ani de experiență profesională în calitate de membru activ al parchetului sau al magistraturii;
 • să aibă cel puțin cinci ani de experiență și rezultate bune demonstrate, obținute într-o funcție de conducere de nivel superior în cadrul unui parchet sau al unei autorități judiciare;
 • să aibă cel puțin cinci ani de experiență în calitate de procuror responsabil cu desfășurarea investigațiilor și a urmăririlor penale în materie de infracțiuni financiare. Un bilanț pozitiv în ceea ce privește urmărirea penală a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE sau a infracțiunilor transfrontaliere majore ar reprezenta un avantaj suplimentar;
 • să aibă realizări deosebite în calitate de lider, manager și comunicator, atât la nivel strategic, cât și la nivelul gestionării interne;
 • să fie un profesionist remarcabil și dinamic cu un foarte bun discernământ și cu capacități conceptuale deosebite, cu capacitatea de a elabora, de a comunica și de a pune în aplicare o viziune strategică clară pentru îndeplinirea obiectivelor EPPO;
 • să aibă excelente aptitudini interpersonale, de luare a deciziilor, de comunicare și de negociere, precum și capacitatea de a stabili relații profesionale bazate pe încredere cu toate părțile interesate;
 • să aibă capacitatea de a lucra într-un mediu multicultural complex și de a motiva și dezvolta echipe care să își atingă potențialul maxim;
 • să demonstreze înțelegerea principiilor independenței și protejării drepturilor fundamentale, necesare în desfășurarea funcției de investigare/urmărire penală din cadrul EPPO, precum și adeziunea la aceste principii;
 • să aibă standarde înalte de etică și integritate personală;
 • să aibă un nivel excelent de cunoaștere a cadrului instituțional și juridic al Uniunii.

Independență și declarația de interese

Candidații trebuie să își declare angajamentul de a acționa în mod independent, în interesul public, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul privind EPPO, și să declare orice interese despre care s-ar putea considera că le afectează independența.

Înainte de a-și prelua atribuțiile, procurorului-șef european i se va solicita să semneze o declarație prin care se angajează să acționeze în mod independent, în interesul public, precum și să declare orice interes personal, în special familial sau financiar, sau interesele terților, care i-ar putea compromite efectiv sau potențial independența în cadrul exercitării atribuțiilor sale și ar putea, în consecință, să ducă la un conflict de interese real sau potențial relevant pentru această funcție.

Selecția și numirea

Procurorul-șef european va fi numit de Parlamentul European și de Consiliu de comun acord în urma unei proceduri de selecție.

Un juriu de selecție va întocmi o listă restrânsă de candidați calificați și o va transmite Consiliului și Parlamentului. Juriul de selecție va fi format din douăsprezece persoane din rândul foștilor membri ai Curții de Justiție și ai Curții de Conturi, din rândul foștilor membri naționali ai Eurojust, al membrilor instanțelor naționale supreme, din rândul procurorilor de înalt nivel sau al juriștilor ale căror competențe sunt recunoscute.

Una dintre persoanele selectate va fi propusă de Parlamentul European.

Membrii juriului de selecție vor fi numiți de către Consiliu pe baza unei propuneri a Comisiei.

Cum Uniunea Europeană aplică o politică a egalității de șanse și având în vedere slaba reprezentare a femeilor în funcții de conducere, candidaturile din partea femeilor ar fi deosebit de binevenite.

Data-limită pentru depunerea candidaturilor este 14 decembrie 2018 la ora 12:00, ora Bruxelles-ului. Nu se acceptă înscrierile tardive.

Ce e Parchetul European?

Parchetul European (EPPO) va fi un parchet european independent responsabil cu investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a autorilor infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE și a complicilor acestora. Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului (1) privind EPPO a intrat în vigoare la 20 noiembrie 2017.

În conformitate cu articolul 120 din respectivul regulament, EPPO își va începe activitatea în urma unei decizii a Comisiei, odată ce acesta va fi înființat, dar nu mai devreme de trei ani de la data intrării în vigoare a Regulamentului privind EPPO.

Parchetul European va fi construit pe două niveluri: unul central și unul național. Nivelul central va consta din procurorul-șef european, un procuror european pentru fiecare stat membru participant, din care doi vor fi adjuncți ai procurorului-șef european, directorul administrativ și personal tehnic și de investigație.

Nivelul descentralizat va consta din procurori europeni delegați care se vor afla în statele membre participante. Investigațiile și urmăririle penale efectuate la nivel național vor fi supravegheate de la nivel central.

Procurorii europeni delegați vor face parte din Parchetul European. Ei vor fi cei care vor efectua cercetările și vor începe urmăriri penale în propriile state membre, colaborând cu organismele naționale de asigurare a respectării legii și aplicând legislația națională. Acțiunile lor vor fi coordonate de un birou central condus de procurorul-șef european, care va asigura coerența și eficiența procedurilor în toate statele membre participante.