Curtea de Conturi a sesizat Parchetul în urma unui control realizat în 2022 la compania Hidroelectrica, reprezentanții Curții considerând că există fapte care au avut drept consecință prejudicierea patrimoniului societății.

Într-un răspuns transmis News.ro, Curtea de Conturi afirmă că departamentul de specialitate din cadrul instituției a efectuat, în perioada 28.02 - 07.07.2022, misiunea de audit de conformitate cu tema  ”Controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniuui public și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor”, pentru perioada 2019 - 2022 , la Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale (SPEEH) Hidroelectrica SA, fiind încheiat raportul de control înrergistrat la data de 7 iulie 2022.

”Întrucât în raport au fost consemnate fapte susceptibile de a fi fost săvârșite cu încălcarea legii penale, având drept consecință prejudicierea patrimoniului societății, în temeiul art.33 alin (4) din Legea nr. 94/1992 (privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi - n.r.) coroborat cu punctul 241 litera a) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l nr. 547/ 24.07.2014 (în vigoare la momentul realizării misiunii) și în baza Hotărârii plenului Curții de Conturi nr, 580/5.10.2023, instituția noastră a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 al Municipiului București”, a precizat Curtea de Conturi pentru News.ro, fără a oferi alte detalii.

Alineatul invocat prevede: ” În situațiile în care în rapoartele de audit se constată existența unor fapte pentru care   există   indicii   c ăau   fost   săvârșite   cu   încălcarea   legii   penale,   conducătorul departamentului sesizează organele în drept pentru asigurarea valorificării constatării și informează entitatea auditată”.

Instituția a explicat că raportul nu poate fi făcut public la acest moment, întrucât se află la dosarul cauzei.

Raportul Public al Curții de conturi pe 2021 consemna, referitor la Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA, nereguli legate de facturare, unele fiind remediate în timpul misiunii de audit, dar și ”cheltuieli neeconomicoase” în sumă de 158 mii lei, reprezentând contravaloarea unor servicii de întocmire de studii de oportunitate pentru un număr de opt imobile (baze sportive, de agrement, de odihnă și tratament) din patrimoniul entității, achiziționate în cadrul unui contract de prestări servicii încheiat în anul 2019.

”După aproximativ doi ani de la recepția serviciilor, studiile de oportunitate nu și-au atins scopul pentru care au fost angajate, în condițiile în care aceste imobile generează în continuare cheltuieli de întreținere, reparații, taxe și impozite, care nu sunt recuperate”, se arăta în raport.

De asemenea, conform aceluiași document, au fost efectuate cheltuieli nejustificate în sumă de 60 mii lei, reprezentând chiria aferentă unui spațiu comercial închiriat în vederea înființării unui punct de informare regională în județul Giurgiu, iar de la data închirierii nu s-a valorificat dreptul de folosință al spațiului închiriat, entitatea continuând să întreprindă demersuri în vederea amenajării spațiului și elaborării documentației pentru obținerea autorizației privind amenajarea spațiului.

Altă neregulă sesizată în raportul curții de Conturi se referă la despăgubiri stabilite de instanțele de judecată, pentru care au fost efectuate plăți în sumă de 3.191 mii lei și care nu au fost urmărite în vederea recuperării. ”În baza hotărârii civile pronunțate de instanță, societatea a plătit despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate, precum și alte drepturi, în cazul a doi angajați, ca urmare a desfacerii contractelor individuale de muncă”, preciza Curtea.

Au fost imobilizate fonduri pentru obiective de investiții care nu au fost finalizate și care s-au degradat în timp, pentru care au fost efectuate cheltuieli cu paza, iluminatul, încălzirea și personalul de inspecție periodică la fronturile de lucru deschise, mai indica raportul Curții de Conturi.

”Investițiile nefinalizate pe obiective/proiecte hidroenergetice inițiate/aprobate în perioada 1972- 1990 însumează 2.959.182 mii lei, ceea ce reprezintă 69% din imobilizările în curs, în valoare de 4.261.171 mii lei. Sumele aprobate pentru investițiile în curs au avut un trend descendent, de la 115.583 mii lei, în anul 2020, la 53.592 mii lei în anul 2021. Societatea nu a urmărit includerea cu prioritate în programele de investiții aprobate pentru anii 2019- 2021 a obiectivelor de investiții în curs, demarate încă din perioada 1972-1990, în condițiile în care prin bugetele de venituri și cheltuieli au fost prevăzute și aprobate sume pentru cheltuieli de investiții. . Din bugetele aprobate pentru cheltuieli pentru investiții totale, gradul de realizare a fost de doar 51,25%, în anul 2021”, se arată în document.

Nu au fost respectate prevederile legale privind efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii:- Nu au fost inventariate terenuri în suprafață de 120.548 mp aferente obiectivului „Coridor de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național - Amenajarea Hidroenergetică Răstolița", fiind constatată o diferență în sumă de 187 mii lei între valoarea bunurilor din domeniului public și evidența extracontabilă a SPEEH Hidroelectrica SA.

Nu au fost inventariate creanțele și datoriile fiscale aferente perioadei 2019-2021, întrucât nu a existat o confirmare a soldurilor acestora evidențiate în contabilitate în sumă de 1.438 mii lei. În această situație poate apărea riscul de prescriere a dreptului la acțiune privind recuperarea acestor creanțe.

Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului nu a fost actualizat cu valoarea bunurilor rezultate din investiții recepționate de societate, finanțate din fonduri publice, în valoare de 5.734 mii lei.

SPEEH Hidroelectrica SA a primit în concesiune bunuri proprietate publică a statului din domeniul producerii energiei electrice, pentru care, în perioada 2019-2021, a plătit o redevență în sumă de 13.276 mii lei.

”S-au constatat modificări în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, bunuri date în concesiune SPEEH Hidroelectrica SA, fără a fi aprobate în condițiile legii, prin acte normative adoptate în acest sens, fiind identificate bunuri în valoare de 5.734 mii lei. Acestea reprezentau investiții finalizate la Barajele Subcetate, Hațeg și Gura Apelor, care nu au fost incluse în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului; bunuri („Lac acumulare Drăgănești”, în suprafață de 1.095 ha, „Lac acumulare Vidra”, în suprafață de 1.240 ha, „Lac acumulare Izvorul Muntelui”, în suprafață de 3.040 ha) cu valoare „0” în contractul de concesiune, care nu au fost evaluate de la data înregistrării lor în Inventarul centralizat. Bunurile din domeniul public al statului care fac obiectul contractului de concesiune au fost evaluate la nivelul anului 2004, fără ca acestea să fie ulterior reevaluate”, mai susține raportul Curții de Conturi.

Raportul mai indica și că în cazul unui număr de 20 de contracte-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții finali încheiate între societate, în calitate de furnizor, și persoane juridice, în calitate de clienți non-casnici, societatea nu a respectat clauzele contractuale: nu a facturat lunar cantitățile de energie electrică livrate, cantitatea livrată fiind facturată ulterior consumului, după câteva luni sau nefacturată în condițiile în care, lunar, entitatea primea de la operatorii de distribuție situația consumurilor de energie electrică pe fiecare loc de consum.

”Astfel, s-a constatat faptul că o cantitate de 9.198.090,48 KWh de energie electrică livrată, în valoare de 8.074 mii lei, nu a fost facturată și TVA în valoare de 1.289 mii lei nu a fost înregistrată”. preciza documentul.