Un proiect de lege depus de senatori și deputați USR prevede deconspirarea rudelor lucrătorilor Securității care ocupă demnități sau funcții publice.

Proiectul, depus la Senat, prevede completarea OUG 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității.

Astfel, la articolul 3, după alineatul (1), se introduc trei noi alineate, alin, (2)-(4), cu următorul cuprins:

„(2) Pentru a asigura dreptul de acces la informații de interes public, orice cetățean român, precum și presa scrisă și audiovizuală, partidele politice, organizațiile neguvemamentale legal constituite, autoritățile și instituțiile publice au dreptul de a fi informate, la cerere, în legătură cu existența sau inexistența calității de lucrător al Securității, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, a rudelor de până la gradul al IlI-lea ale persoanelor care ocupă următoarele demnități sau funcții:

a) Președintele României;

b) deputat sau senator în Parlamentul României, membru în Parlamentul European;

c) membru al Guvernului;

d) Avocatul Poporului;

e) primar.”

(3) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității publică pe pagina proprie de internet un registru public al tuturor lucrătorilor Securității.

(4) Registrul public permite interogarea după nume, și, dacă este cazul, după următoarele criterii:

a) funcția sau demnitatea pe care o ocupă sau au ocupat-o, în cazul demnităților și funcțiilor prevăzute la alin. (1);

b) dacă este cazul, legătura de rudenie de până la gradul al IlI-lea cu persoanele care ocupă sau au ocupat demnitățile sau funcțiile prevăzute la alin. (2).”

În expunerea de motive, inițiatorii spun că la nivelul societății române persistă ideea că foștii lucrători ai Securității, precum și copiii acestora controlează principalele instituții și demnități românești.

"Astfel cum a reținut CEDO în mod repetat, legăturile demnitarilor cu fosta Securitate sunt de maxim interes public, iar în acest sens românii încă sunt preocupați de aceste legături în ceea ce privește demnitarii și fimcționarii care conduc principalele instituții politice din România. Există astfel o nevoie socială importantă nerealizată de statul român tocmai prin acțiunea acestor funcții și demnități care se opun transparentizării", se arată în document.

USR crede că prin acest proiect se extinde dreptul cetățenilor și al presei la informațiile privind legăturile cu fosta Securitate prin rude de gradul III ale persoanelor care dețin fimcțiile de președinte al României, deputat sau senator în Parlamentul României, membru în Parlamentul European, membru al Guvernului, Avocatul Poporului, primar.

De asemenea, nu se introduc noi incompatibilități, decăderi, sancțiuni, răspunderi juridice sau discriminări de orice fel cu privire la oricare dintre aceste persoane, ci doar se acordă dreptul cetățenilor și presei de a solicita Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității clarificarea statutului de lucrător al Securității al părinților (rudelor de gradul III) acelor persoane care ocupă cele mai importante demnități publice în statul român.